Előzetes vizsgálat

Ha tevékenységének végzéséhez előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt kell elkészíteni, valamint az eljárás során szakmai képviseletet tart szükségesnek, kérem, forduljon Cégünkhöz bizalommal.

Az eljárás jogszabályi hátteréről az alábbiakban tájékozódhat:
Az előzetes vizsgálati eljárás előírásait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. Ha az Ön által folytatott tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletben vagy a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepelő tevékenység, ebben az esetben előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kell kezdeményezni a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnél. Ha meglévő tevékenységét kívánja jelentősen bővíteni, szintén előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Az előzetes vizsgálati eljárás menete:

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Rendelet 4. számú mellékletének tartalmi követelményeinek megfelelően szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti, mely jogosultsággal Cégünk szakemberei rendelkeznek.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Az előzetes vizsgálati eljárás során a Felügyelőség megállapítja, hogy a végezni kívánt tevékenység, jár-e olyan jelentős környezeti hatással, igénybevétellel, mely szükségessé teszi környezeti hatástanulmány (Rendelet 6. számú mellékletének tartalmi követelményei szerint összeállított) elkészítését. Az eljárás lezárásaként a környezethasználó (tevékenységet folytató)környezetvédelmi engedélyt kap.

Ha az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban a Felügyelőség megállapítja, hogy a tevékenység folytatása nem jár jelentős környezeti hatással, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A határozatban a Felügyelőség tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb környezetvédelmi engedélyek (pl. vízjogi engedély, levegőtisztaság-védelmi engedély, hulladékkezelési engedély, stb.) birtokában kezdhető meg.

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy a tevékenység a Rendelet 2. melléklet hatálya alá is tartozik, abban az esetben környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély iránti (a Rendelet 8. számú melléklet szerinti tartalmi követelmények szerint összeállított) kérelmet szükséges benyújtani.

Ha a tevékenység folytatása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és, ha a Rendelet 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet tartalmi követelményeinek figyelembe vételével egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet szükséges benyújtani.
Ha a tevékenység végzésének helye NATURA 2000 területet érint, az előzetes vizsgálati dokumentációhoz csatolni szükséges a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelő hatásbecslési dokumentációt.

Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén az előzetes vizsgálat során kiderül, hogy valószínűsíthetően felléphetnek országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatások, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam nemzetközi eljárás lefolytatását kéri, a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot lezáró határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti meg (jelentős hatás esetén) a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt kérelemre egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.